Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: PUMA Series
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Liên hệ

Dòng puma series có nhiều moder khác như puma240, 280, 300, 400, 480, 600, 700, 800, 2100, 2600, 3100.

 

Mid/small-sized high performance turning center 
High power and high accuracy turning center equipped with box guideways
Various size of spindle available from 6" to 10"
Milling turret (BMT55P) and sub spindle available for various machining operations

제원

 

Description Unit PUMA 240B
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 350 (13.8)
Max. Turning Length mm (inch) 562 (17.3)
Bar Working Diameter mm (inch) 65 (2.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 4500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 242 (9.5)
Z-axis mm (inch) 580 (22.8)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 24 (944.9)
Z-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Turret Number of Tool Stations ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter mm (inch) 40 (1.6)

 

PUMA 280 : Standard model

Description Unit PUMA 280 PUMA 280L
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 420 (16.5)
Max. Turning Length mm (inch) 658 (25.9) 1078 (42.4)
Bar Working Diameter mm (inch) 76 (3.0)
Main Spindle Spindle Speed r/min 3500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 242 (9.5)
Z-axis mm (inch) 680 (26.8) 1100 (43.3)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 20 (787.4)
Z-axis m/min (ipm) 24 (944.9)
Turret Number of Tool Stations ea 10
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter mm (inch) 50 (2.0)


 

PUMA 280M : Axis milling-mounted model

Description Unit PUMA 280M PUMA 280LM
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 410 (16.1)
Max. Turning Length mm (inch) 610 (24.0) 1030 (40.6)
Bar Working Diameter mm (inch) 76 (3.0)
Main Spindle Spindle Speed r/min 3500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 242 (9.5)
Z-axis mm (inch) 680 (26.8) 1100 (43.3)
C-axis Rotary Angle deg 360 (in 0.001)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 20 (787.4)
Z-axis m/min (ipm) 24 (944.9)
Turret Number of Mounted Tools ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter mm (inch) 40 (1.6)

 

PUMA 600 : Standard model

Description Unit PUMA 600 PUMA 600L PUMA 600XL
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 900 (35.4)
Max. Turning Length mm (inch) 1600 (63.0) 3200 (126.0) 5050 (198.8)
Bar Working Diameter mm (inch) 117 (4.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 1800
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 470 (18.5)
Z-axis mm (inch) 1650 (65.0) 3235 (127.4) 5100 (200.8)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 12 (472.4)
Z-axis m/min (ipm) 16 (629.9) 10 (393.7)
Turret Number of Tool Stations ea 12
OD Tool Size mm (inch) 32 x 32 (1.3 x 1.3)
Boring Bar Diameter mm (inch) 80 (3.2)


 

PUMA 600M : Axis milling-mounted model

Description Unit PUMA 600M PUMA 600LM PUMA 600XLM
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 900 (35.4)
Max. Turning Length mm (inch) 1600 (63.0) 3200 (126.0) 5050 (198.8)
Bar Working Diameter mm (inch) 117 (4.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 1800
Carriage Travel Distance mm (inch) X-axis 470 (18.5)
Z-axis mm (inch) 1650 (65.0) 3235 (127.4) 5100 (200.8)
C-axis Rotation Angle deg 360 (in 0.001)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 12 (472.4)
Z-axis m/min (ipm) 16 (629.9) 10 (393.7)
Turret Number of Tool Stations ea 12(BMT 85P)
OD Tool Size mm (inch) 32 x 32 (1.3 x 1.3)
Boring Bar Diameter mm (inch) 80 (3.2)

 

PUMA 600Y : Y axis & milling-mounted model

Description Unit PUMA 600LY PUMA 600XLY
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 750 (29.5)
Max. Turning Length mm (inch) 3250 (128.0) 5050 (198.8)
Bar Working Diameter mm (inch) 117 (4.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 1800
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 400 (15.7)
Z-axis mm (inch) 3300 (129.9) 5100 (200.8)
Y-axis mm (inch) 200 (7.9)
C-axis Rotation Angle deg 360 (in 0.001)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 12 (472.4)
Z-axis m/min (ipm) 10 (393.7)
Y-axis m/min (ipm) 6 (236.2)
Turret Number of Tool Stations ea 12(BMT 85P)
OD Tool Size mm (inch) 32 x 32 (1.3 x 1.3)
Boring Bar Diameter mm (inch) 80 (3.2)

 

PUMA 2100 : Standard model

Description Unit PUMA 2100 PUMA 2100L
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 480 (18.9)
Max. Turning Length mm (inch) 520 (20.5) 760 (29.9)
Bar Working Diameter mm (inch) 65 (2.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 4500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 260 (10.2)
Z-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Z-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Turret Number of Tool Stations ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter mm (inch) 50 (2.0)


 

PUMA 2100M : Axis milling-mounted model

Description Unit PUMA 2100M PUMA 2100LM
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 406 (16.0)
Max. Turning Length mm (inch) 520 (20.5) 760 (29.9)
Bar Working Diameter mm (inch) 65 (2.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 4500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 260 (10.2)
Z-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
C-Axis Rotary Angle deg 360 (in 0.001)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Z-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Turret Number of Tool Stations ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter mm (inch) 40 (1.6)


 

PUMA 2100S : Sub spindel-mounted model

Description Unit PUMA 2100S PUMA 2100LS
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 480 (16.0)
Max. Turning Length mm (inch) 520 (20.5) 760 (29.9)
Bar Working Diameter mm (inch) 65 (2.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 4500
Sub Spindle Spindle Speed r/min 4500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 260 (10.2)
Z-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
B-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Z-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
B-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Turret Number of Tool Stations ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter mm (inch) 50 (2.0)


 

PUMA 2100MS : Axis milling & Sub spindle-mounted model

Description Unit PUMA 2100MS PUMA 2100LMS
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 406 (16.0)
Max. Turning Length mm (inch) 520 (20.5) 760 (29.9)
Bar Working Diameter mm (inch) 65 (2.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 4500
Sub Spindle Spindle Speed r/min 4500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 260 (10.2)
Z-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
B-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Z-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
B-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Turret Number of Tool Stations ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter (Main / Sub) mm (inch) 40 / 25 (1.6 / 1.0)


 

PUMA 2100Y : Y-axis-mounted model

Description Unit PUMA 2100Y PUMA 2100LY
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 406 (16.0)
Max. Turning Length mm (inch) 520 (20.5) 760 (29.9)
Bar Working Diameter mm (inch) 65 (2.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 4500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 260 (10.2)
Z-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
Y-axis mm (inch) 105 (4.1)
C-axis deg 360 (in 0.001)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Z-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Y-axis m/min (ipm) 10 (393.7)
Turret Number of Mounted Tools ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter mm (inch) 40 (1.6)


 

PUMA 2100SY : Y-axis + Sub spindle-mounted model

Description Unit PUMA 2100SY PUMA 2100LSY
Capacity Max. Turning Diameter mm (inch) 406 (16.0)
Max. Turning Length mm (inch) 520 (20.5) 760 (29.9)
Bar Working Diameter mm (inch) 65 (2.6)
Main Spindle Spindle Speed r/min 4500
Sub Spindle Spindle Speed r/min 4500
Carriage Travel Distance X-axis mm (inch) 260 (10.2)
Z-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
Y-axis mm (inch) 105 (4.1)
B-axis mm (inch) 590 (23.2) 830 (32.7)
C-axis deg 360 (in 0.001)
Rapid Traverse X-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Z-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Y-axis m/min (ipm) 10 (393.7)
B-axis m/min (ipm) 30 (1181.1)
Turret Number of Tool Stations ea 12
OD Tool Size mm (inch) 25 x 25 (1.0 x 1.0)
Boring Bar Diameter (Main / Sub) mm (inch) 40 / 25 (1.6 / 1.0)
Đối tác
    »
    «